Tangovolver, New Season 22/23

 > Aktualności >  Tangovolver, New Season 22/23

——————ENGLISH BELOW——————


Tangueros/as, nowy i eksperty!
Od 12 września oficjalnie rozpoczynamy nowy sezon w Volver!
Więc rób notatki z poniższego harmonogramu, jeśli chcesz wziąć udział w kursach!
Niewiele nowości przynajmniej na początku sezonu.

poniedziałki/środy
19.15: początkujący od zera (otwieramy nową grupę)
20.30: co-tango (6-12 miesięcy doświadczenia)

wtorki/czwartki
19.15: początkujący (poziom otwarty)

wtorki:
20.30: co-tango w bliskim uścisku (bardzo ważne dla społecznej rywalizacji)

czwartki:
20.30: Milonga (open level, technika, muzykalność, kreatywność)

Pierwsza lekcja dla nowych osób jest bezpłatna.
Ta sama formuła karnetów:
Karnet 4 lekcji: 150 zł
Karnet 8 lekcji: 250 zł
1 lekcja pojedyncza: 50zł
Lekcja trwa od 60 do 75 min.
Obsługa w języku polskim i angielskim.

-Głównym celem we wszystkich grupach jest sprawienie, aby ludzie byli bardziej świadomi swojego potencjału, aby wszelkie informacje były dostępne w jasny i natychmiastowy sposób.


-Świadomość ciała, tak ważna dla nas i naszego partnera w komunikacji.


-Stworzenie dobrego ducha wewnątrz grupy współdziałającej ze sobą podczas zajęć na zajęciach (od zmiany partnera, po aktywne uczestnictwo w propozycjach nauczyciela)


-Nawiąż miłą komunikację między uczniami i nauczycielami, w tym dodatkowe zajęcia, takie jak wspólne chodzenie na Milongę lub podczas praktyka

Informacje i rejestracje:
volvercasadetango@gmail.com
Gianpio: +48 690603015
Marta: +48 606273515Tangueros/as, new and expert,
From 12 of September we start officially the new season in Volver!
So, take notes from the following schedule if you want to take part in the courses! 
No many news at least in this beginning of the season. 

Mondays/Wednesdays
7.15 pm: beginners from zero (we are opening a new group)
8.30 pm: co-tango (6-12 months of experience) 

Tuesdays/Thursdays 
7.15 pm: beginners (open level)

Tuesdays:
8.30 pm: co-tango in close embrace (very important for the social contest) 

Thursdays: 
8.30 pm: Milonga (open level, technique, musicality, creativity)

The first lesson for new people is for free. 
Same formula of Carnets:
4 lessons Carnet: 150zl
8 lessons Carnet: 250zl
1 single lesson: 50zl
The lesson last between 60 and 75 min. 
Polish and English spoken. 

-The main goals in all groups is making people more conscious about their potential getting all kind of info clearly and immediately available. 

-Body awareness, so important for ourselves and our partner to communicate. 

-Creating a good spirit inside the group interacting together during activities in the classes (starting from changing the partner, till participating actively to the teacher’s propositions) 


-Establish a nice communication between students and teachers, including extra activities like going on Milonga together or during practicas. 

Info and registrations:
volvercasadetango@gmail.com
Gianpio: +48 690603015
Marta: +48 606273515