Alejandro Larenas & Marisol Morales będą znów w Krakowie! Warsztaty w Listopadzie

 > Aktualności, Warsztaty >  Alejandro Larenas & Marisol Morales będą znów w Krakowie! Warsztaty w Listopadzie

——————ENGLISH BELOW——————

Drodzy Przyjaciele!
Alejandro i Marisol po ponownie odwiedzą Kraków!
To kolejna okazja by czerpać z ich wiedzy i wieloletniego doświadczenia w nauczaniu tanga.
Zapiszczcie już teraz daty od 24/11 do 30/11 na warsztaty (27-28/11, maksymalnie 11 pary) i prywatne lekcje.

Info i zapisy na volvercasadetango@gmail.com
Albo dzwon do
Marta 606273515
Gianpio 690603015

“Jest duża różnica, którą nie każdy dostrzega na początku między pokazem, a tańcem na milondze. Jako studenci wszyscy mamy swoich mistrzów idoli, którzy olśniewają nas na występie, łatwo popaść w pokusę robienia tego, co widzimy i kochamy, ale nie każdy zdaje sobie sprawę, że przestrzeń na pokazie należy tylko do jednej pary, która tańczy dla publiczności. Na milondze dzielimy tę przestrzeń z wieloma innymi ludźmi i najważniejsza rzecz tańczymy tylko z tą osobą, którą obejmujemy, czyli cel jest zupełnie inny, dlatego te same ruchy, które kochamy u naszych mistrzów, muszą być dostosowane do przestrzeni, chwili i naszej wyraźnej potrzeby. Komercyjnie łatwo jest zaproponować to, co chce konsument, ale nie zawsze jest to to, czego ta osoba potrzebuje. Dlatego proponujemy podróż po naszym ciele, aby zrozumieć, co lubisz i potrzebujesz w zależności od różnych okoliczności. Ten weekend poświęcimy na odkrywanie kreatywności, komunikacji, muzykalności, które mają zastosowanie zarówno na milondze, jak i na poziomie profesionalnym”.


PROGRAM:
– Czwartek 25/11 o 22.00: (Szewska 20, 2 piętro)
Pokaz

– Piątek 26/11 o 20.00: (Volver, Barska 26)
Spotkanie z Marisol i Alejandro

TEMATY WARSZTATÓW: (Zaraz wracam, Miodowa 51)
🔶DZIEŃ 1 (27/11)
15.00 / 16.30
Co słyszymy? Co nas inspiruje? Jak dzielimy się tym z innymi? Muzykalność, połączenie i interpretacja poprzez objęcie.
16.45 / 18.15
Oś i jej elastyczność, koordynacja impulsów, zastosowanie przy colgadas i volcadas milongueras.

🔶DZIEŃ 2 (28/11)
15.00 / 16.30
Przerwij, aby zbudować. Analiza struktur i ich możliwości, poszukiwanie nowych alternatyw, przestrzeni i kierunków.
16.45 / 18.15
Voleos i Ganchos: panowanie nad przestrzenią: różna dynamica wykonania jako element ekspresyjny i narzędzie panowania nad przestrzenią.

Ceny warsztatów:
1 lekcja: 130zl
2 lekcje: 230zl
3 lekcje: 300zl
FULL PASS: 360zl

BIO:
Alejandro Larenas i Marisol Morales
Odkrywanie było misją, zrozumienie potrzeby i uczenie się pragnienia.
Ich badania zawsze były motywowane ciekawością zrozumienia ewolucji tanga od jej korzeni.
Ich taniec waha się od czystej tradycji po niesamowitą innowację. Bogaty w muzykalność, nieskazitelną technikę oraz bardzo umiejętną i precyzyjną metodę nauczania wyjaśniającą ten popularny taniec. W tańcu chodzi o improwizację!
Jako profesjonalna para Alejandro i Marisol tańczą ze sobą od 2004 roku. Wówczas zaczęli uczyć i występować w renomowanych miejscach w Buenos Aires, takich jak:
Club Gricel, La Ideal, Cochabamba 444, La Viruta Tango, Practica X, El Motivo Tango, Viva la Pepa Milonga, at the show „Tango new Generation „held under the CITA Intenational Tango Festival (2006, 2007) and Misterio Tango Festival Argentina (2017).
Odbyli ponad 40 tournee dookoła świata aby uczestniczyć w seminariach, pokazach, festiwalach. Między innymi:
Montreal Tango Festival (2006 – 2009)
The International Festival of Rimini (2009)
13 Hamburg Tango Festival (2010)
14 Aniversary Universo Tango (2011)
San Remo Tango Festival (2010)
TangOtoño Innsbruck (2010)
Tangoconsharm, Egypt (2010)
The Smith Tango Festival in Santa Monica, Los Angeles (2010)
International Istanbul Tango Week (2011)
Festivalito de primavera, Zurich (2012)
Lisbon Tango Festival (2013)
Marca de Tango Festival, Treviso (2013- 2018)
Washington Tango Weekend (2014)
Toronto Tango Festival (2014-2016-2019)
Istanbul Tango Experience (2015)
Pisa Tango Festival (2015)
Meditango Festival, Roma (2015)
Days of tango Festival Saint Petersburgh (2015 -2016)
Philadelphia Tango Festival (2016)
Australian Tango Festival (2017)
Kunming Tango Meeting (2017-2019)
France (2019)
Beijing, China (2019)
W 2011 roku rozpoczęli współpracę ze szkołą tanga w Atenach Tangart.
Od 2019 roku są częścią kierunku tej szkoły, gdzie mają regularne lekcje, seminaria i więcej zajęć. Aby dowiedzieć się więcej o Tangart, możesz skontaktować się z nami pod adresem www.tangart.gr

—————————————————————
Dearest friends!

Alejandro & Marisol in Krakow again! They will visit us to share their knowledge and experiences!
Save the dates! 24/11 to 30/11
with workshops, talks, show, private lessons.
Below you have the whole schedule and info.
To book your spot (27-28/11, max 11 couples) or ask info, write an e-mail to volvercasadetango@gmail.com
Or call to
Marta 606273515
Gianpio 690603015

“There is a big difference that not everyone perceives at the beginning between an exhibition and social dance.
As students we all have our master idols who dazzle us in an exhibition, it is easy to fall into the temptation of be able to do what we see and love, but not everyone is aware that the space in a show belongs to only one couple and they are dancing for an audience. In the milonga we share that space with many other people, and the most important thing we dance only for that person we embrace and the objective is very different, therefore those same movements that we love have to be adapted to a space, a moment and a expressive need. Commercially, it is always easy to give what the consumer wants, but it is not always what that person needs. Therefore we propose a journey through the body to understand what you like depending on the different circumstances. We will dedicate this weekend to exploring creativity, communication, musicality in a research that applies both on a professional level as in social dance”.

SCHEDULE
-Thursday 25/11, 10 pm
(Szewska 20, 2nd floor)
Show

-Friday 26/11, 8 pm
Volver, Barska 26.
Let’s talk about: a meeting to make them questions and share their experiences.

WORKSHOPS:
(Zaraz Wracam, Miodowa 51)

🔶DAY 1 (27/11)
3 / 4.30pm
What do we hear? What causes us? How do we share it with the other? Musicality, connection, and interpretation through embrace.
4.45 / 6.15pm
The axis and its flexibility, coordination of the impulses applied in colgadas and volcadas milongueras.

🔶DAY 2 (28/11)
3 / 4.30pm

Break to build. Analysis of structures and their possibilities, search for new alternatives, spaces and directions.
4.45 / 6.15pm
Voleos and Ganchos: control of the space, execution in different dynamics as an expressive element in order to control the space.

Prices:
1 workshop: 130zl
2 workshops: 230zl
3 workshops: 300zl
FULL PASS: 360zl

BIO:
Alejandro Larenas & Marisol Morales
Exploring was a mission, understanding a need and learning a desire.
Their studies have always been motivated by curiosity to understand tango evolution from its roots.
Their dancing ranges from pure tradition to mind blowing innovation. Rich in musicality, spotless technique and a very skillful and precise teaching method to explain this popular dance. When it comes to dancing it is all about improvisation!

Marisol MORALES & Alejandro LARENAS dancing ranges from pure tradition to mind blowing innovation. Rich in musicality, spotless technique and a very skillful and precise teaching method to explain this popular dance. When it comes to dancing it is all about improvisation!
Both of them started dancing tango in 1998, in 2004 they had crossed their path and they became a professional couple.
Since then they have been teaching and performing to renowned places in Buenos Aires such as Club Gricel, La Ideal, Cochabamba 444, La Viruta Tango, Salon Canning, Practica X, El Motivo Tango, Viva la Pepa Milonga, at the show „Tango new Generation „held under the CITA International Tango Festival (2006, 2007) and Misterio Tango Festival Argentina (2017).
They have made more than 35 tango tours all around the world to participate in Seminars, Shows and Tango Festivals, including highlights: Montreal Tango Festival (2006 – 2009), The International Festival of Rimini (2009), 13 Hamburg Tango Festival (2010), 14 Anniversary Universo Tango (2011), San Remo Tango Festival (2010), TangOtoño Innsbruck (2010), Tangoconsharm, Egypt (2010), The Smith Tango Festival in Santa Monica, Los Angeles. (2010), International Istanbul Tango Week (2011). Festivalito de primavera, Zurich (2012). Lisbon Tango Festival (2013). Marca de Tango Festival, Treviso.(2013- 2018). Washington Tango Weekend (2014), Istanbul Tango Experience (2015), Pisa Tango Festival (2015), Meditango Festival, Roma (2015), Days of tango Festival Saint Petersburg (2015 -2016), Philadelphia Tango Festival (2016), Australian Tango Festival (2017), Toronto Tango Festival (2014-2016-2019), Porteño Tango week in Sydney (2019) Karlsruhe Tango Festival (2019), Beijing Tango Marathon and Seminar (2019).
In 2011 they started collaborating witha tango school in Athens, Tangart. Since 2019 they are part of the direction of this school, where they have regular lessons, seminars a more activities. For learning more about Tangart you can contact to us in www.tangart.gr