New Season ’23/’24 in Volver!!

 > Aktualności >  New Season ’23/’24 in Volver!!

—————ENGLISH BELOW——————

Od 11 września oficjalnie rozpoczynamy nowy sezon w Volver!
Więc rób notatki z poniższego harmonogramu, jeśli chcesz wziąć udział w kursach!
Niewiele nowości przynajmniej na początku sezonu.

poniedziałki/środy
19.30: początkujący od zera (otwieramy nową grupę)
20.30: open level (od 12 miesięcy doświadczenia)

wtorki/czwartki
19.30: początkujących plus (od 6 miesięcy doświadczenia) 

wtorki:
20.30: co-tango w bliskim uścisku 

Pierwsza lekcja dla nowych osób jest bezpłatna.
Ta sama formuła karnetów:
Karnet 4 lekcji: 170 zł
Karnet 8 lekcji: 270 zł
1 lekcja pojedyncza: 50zł
Lekcja trwa od 60 do 75 min.
Obsługa w języku polskim i angielskim.

-Głównym celem we wszystkich grupach jest sprawienie, aby ludzie byli bardziej świadomi swojego potencjału, aby wszelkie informacje były dostępne w jasny i natychmiastowy sposób.
-Świadomość ciała, tak ważna dla nas i naszego partnera w komunikacji.
-Stworzenie dobrego ducha wewnątrz grupy współdziałającej ze sobą podczas zajęć na zajęciach (od zmiany partnera, po aktywne uczestnictwo w propozycjach nauczyciela)
-Nawiąż miłą komunikację między uczniami i nauczycielami, w tym dodatkowe zajęcia, takie jak wspólne chodzenie na Milongę lub podczas praktyka

Informacje i rejestracje:
volvercasadetango@gmail.com
Gianpio: +48 690603015
Marta: +48 606273515

From 12 of September we start officially the new season in Volver!
So, take notes from the following schedule if you want to take part in our courses! 

Mondays/Wednesdays
7.30 pm: beginners from zero (we are opening a new group)
8.30 pm: open level (improvers/intermediates, 12 months of experience) 

Tuesdays/Thursdays 
7.30 pm: beginners plus

Tuesdays:
8.30 pm: co-tango in close embrace (very important for the social contest) 

The first lesson for new people is for free. 
Same formula of Carnets:
4 lessons Carnet: 170 zł
8 lessons Carnet: 270 zł
1 single lesson: 50zl
The lesson last between 60 and 75 min. 
Polish and English spoken. 

-The main goals in all groups is making people more conscious about their potential getting all kind of info clearly and immediately available. 
-Body awareness, so important for ourselves and our partner to communicate. 
-Creating a good spirit inside the group interacting together during activities in the classes (starting from changing the partner, till participating actively to the teacher’s propositions) 
-Establish a nice communication between students and teachers, including extra activities like going on Milonga together or during practicas. 

Info and registrations:
volvercasadetango@gmail.com
Gianpio: +48 690603015
Marta: +48 606273515