DNI Weekend: Caro & Raul w Krakowie

 > Aktualności, Warsztaty >  DNI Weekend: Caro & Raul w Krakowie

——English bellow——Raul i Caro w Krakowie.
Wspaniali: Raul Palladino i Caroline Mathias będą po raz pierwszy RAZEM w Krakowie!
Po zamknięciu szkoły tanga DNI i długim czasie spędzonym na kwarantannie, proponując zajęcia on-line, zdołali „uciec” z Argentyny, aby podzielić się swoją wiedzą podczas europejskiej trasy. Na żywo!
Będą gośćmi Volver, Casa de Tango od 21 do 29 października, gdzie poprowadzą warsztaty, lekcje prywatne i dadzą pokaz.
Poniżej zamieszczamy harmonogram warsztatów.
Zajęcia będą odbywać się w Volver, Casa de tango, Barska 26.
Ilość miejsc ograniczona (max 7 par).

Piątek 23 października
19:00 – 20:30
Porozmawiajmy o … tangu i życiu (wstęp bezpłatny)

20:30 – 22:00
TECHNIKA dla obu ról (metoda dni) 90 min.

Sobota 24 października
15:00 – 16:30
GIROS / OBROTY:
Budowanie naszej osi, znajdowanie osi partnera i zrozumienie procesu obrotu, w celu koordynacji naszych ruchów; generowanie impulsu i płynne wykorzystanie jego energii do płynnego tańca.
90 min.

16:45 – 18:15
DYNAMIKA: prędkość – kiedy jej potrzebujemy i płynność – kiedy ją wybieramy.
90 min.

Niedziela 25 października:
15.00 – 16:30
RUCHY CYRKULARNE I LINIOWE na parkiecie. Narzędzia do utrzymania kontaktu z partnerem i harmonii w objęciu podczas zmiany ruchów.

17.00 – 20.30 POPOŁUDNIÓWECZKA – milonga z pokazem.

Ceny:
1 warsztat 70zł
2 warsztaty 140 zł
3 warsztaty 200 zł
Karnet na wszystkie warsztaty (4x90min + milonga)
250zl + bezpłatna milonga
INFORMACJE i REJESTRACJE
+48 888 220 353 (Agnieszka)
+48 690 603 015 (Pio)
Strona na Facebooku: TANGOVOLVER
Strona internetowa: www.tangovolver.pl

O maestros:
RAUL PALLADINO
Urodziłem się w Punta del Este w Urugwaju, a od 10 lat mieszkam w Buenos Aires w Argentynie. Przyjechałem do tego miasta, aby pracować w DNI Tango School, gdzie rozwijałem się jako artysta i jako nauczyciel. Oprócz tego ćwiczyłem również inne formy tańca – contact improwizacje, taniec współczesny, a także brałem udział w przedstawieniach teatralnych i pokazach muzycznych, ponieważ aktorstwo, śpiew i gra na instrumentach to także moje pasje.
Ze względu na moje zainteresowanie i bliski związek z muzyką, w ciągu ostatnich trzech lat specjalizowałam się również w nauczaniu muzykalności dla tancerzy tanga.
Na moich zajęciach ćwiczenia i gry są moim ulubionym narzędziem pomagającym uczniom zrozumieć mechanizmy ciała lub wzorce muzyczne w zabawny, łatwy i możliwy do zrozumienia sposób. Uważam, że rozwój i nauka powinny być radosnym procesem, dlatego skupiam się na towarzyszeniu moim uczniom w tym procesie z miłością i troską.

CAROLINE MATHIAS:
Jestem tancerką i nauczycielką z Wielkiej Brytanii, z wykształceniem w zakresie tanga i tańca współczesnego. Po latach współpracy ze szkołą DNI Tango w Buenos Aires, przyszedł czas nowych wyzwań, czas kwarantanny, który okazał się bardzo intensywnym doświadczeniem, a zaowocował wieloma odkryciami i nowymi rozwiązaniami. Odkryłam własne praktyki taneczne, a także zgłębiłam proces nauczania online, aby dotrzeć do uczniów na całym świecie … i bardzo, bardzo tęskniłam za prawdziwym objęciem w tangu!
Jest wiele rzeczy, nad którymi możemy pracować, a które są specyficzne dla tanga – technika; muzykalność; improwizacja w tańcu; role lidera i podążającego. Ale zamieszkując nasze ciała w świadomy sposób i ucząc się obecności w tańcu ze wszystkimi jego zmianami i wyzwaniami, możemy również poczuć się bardziej komfortowo i lepiej wyrażać się w naszym codziennym życiu.
Jeśli tańczysz tango od jakiegoś czasu, to wiesz, że jest jak życie!English:

—English Bellow—

Raul y Caro in Cracow:
Raul Palladino and Caroline Mathias will be for the first time together in Krakow!
After DNI tango school closed and spending a long time on quarantine proposing on-line classes, they were be able to “escape” from Argentina to share their knowledge in their European Tour. A real one.
Volver, Casa de Tango open the door to them from 21 to 29 of October for workshops, private lessons and show.
In the following lines you have all the schedule. All the program will be in Volver, Casa de tango, Barska 26.
Spots for 7 couples max.Friday 23 of October
19.00 – 20.30
LET’S TALK ABOUT…
Free meeting about tango and life from their point of view.

20.30 – 22.00
TECHNIQUE
for both roles (dni method)
90 min. Saturday 24 of October
15.00 – 16.30
GIROS/TURNS:
Building our axis, finding the partner’s one and understanding the code of the turn to coordinate our movements; generating an impulse and resolving that energy smoothly to continue dancing.
90 min.

16.45 – 18.15
DIFFERENT DYNAMICS: speed when we need it, and smoothness when we choose it.
90 min.

Sunday 25 of October:
15.00 – 16.30
CIRCULAR AND LINEAR MOVEMENTS on the dancefloor. Tools to keep the connection with our partner and harmony in the embrace during the transition of circular and linear movements.

17.00 – 20.30 POPOŁUDNIÓWECZKA
milonga with show.Prices:
1 workshop 70zl
2 workshops 140zl
3 workshops 200zl
Full pass 250zl + free pass to the milonga
INFO and REGISTRATIONS
+48 888 220 353 (Agnieszka)
+48 690 603 015 (Pio)
Facebook Page: TANGOVOLVER
Website: www.tangovolver.pl
RAUL PALLADINO
I was born in Punta del Este, Uruguay, and I’ve been living in Buenos Aires, Argentina for the last 10 years. I came to this city to work at DNI Tango School, where I have developed as an artist and as a teacher. In addition to this, I’ve also practised other forms of dance – contact impro, contemporary dance, and I’ve participated in theater plays and music shows, since acting, singing and playing instruments are also my passions.
Due to my interest and close connection to music, in the last three years I’ve also specialized in teaching Musicality for tango dancers.
In my classes, exercises and games are my preferred tool to help students understand body mechanisms or musical patterns in a playful, easy and relatable way. I believe that studying and learning should be a happy process, so I focus on accompanying my students with love and containing their process with care.

CAROLINE MATHIAS:
I am a dancer and teacher from the UK, trained in tango and contemporary dance. After years dancing with DNI Tango in Buenos Aires, the strict quarantine was a very intense and powerful experience; I explored my own dance practice, investigated online pedagogy to reach students all over the world… and missed the embrace of tango so very, very much!There are many things we can work on which are specific to tango – technique; musicality; improvisation in social dance; the roles of leader and follower. But by inhabiting our bodies in a conscious way, and learning to be present in the dance with all its changes and challenges, we can also be more comfortable and expressive in our everyday way-of-being. As you will know, if you have been dancing tango for some time, it is a lot like life!